تحقیق انواع سوختها و بیوگاز،142 صفحه،docx

تحقیق انواع سوختها و بیوگاز،142 صفحه،docx

تحقیق انواع سوختها و بیوگاز،142 صفحه،docx

این تحقیق در مورد انواع سوختها و بیوگاز در 142 صفحه و در قالب ورد و شامل انواع سوختها و بیوگاز،انرژیهای نوین،بیوگاز،سوخت،نفت،گاز،زغال سنگ،بیو انرژی،سوخت فسیلی،سوخت ها و انواع آن ،ترکيبات گاز طبيعي،انواع انرژي‌هاي تجديدپذیر،انرژي خورشيدي و ساختار آن،انرژی بادی،انرژی آبی،انرژی امواج، و غیره می باشد.

فهرست

1-سوخت : 8

سوخت ها و انواع آن در جهان: 8

-انرژي هاي فسيلي: 8

نفت خام و تاريخچه آن: 8

ترکيبات نفت.. 11

تاريخچه پيدايش و حفاري چاه هاي نفت در ايران. 11

منابع نفتي جهان. 12

نگاهي اجمالي به منابع نفتي چند کشور 13

-گاز طبيعي.. 15

تاريخچه گاز طبيعي.. 15

ترکيبات گاز طبيعي. 15

چرخه توليد و استخراج گاز طبيعي.. 16

ذخاير گاز طبيعي جهان. 18

گاز طبيعي در ايران. 19

-زغال سنگ.. 20

تاريخچه پيدايش ذغال سنگ.. 20

ذغال سنگ در جهان. 22

ذغال سنگ در ايران. 24

-سوختهاي فسيلي و اثرات زيست محيطي آن. 24

-ضرورت استفاده از انرژي هاي نوين: 32

انواع انرژي‌هاي تجديدپذیر و ميزان بهره برداري از آنها در جهان : 33

معرفي اجمالي انواع انرژي هاي نوين: 34

انرژي خورشيدي و ساختار آن   34

کاربردهاي انرژي خورشيد. 36

استفاده از انرژي حرارتي خورشيد. 36

کاربردهاي نيروگاهي   36

نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي   37

نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت کننده مرکزي   38

نيروگاه‌هاي حرارتي از نوع بشقابي   38

دودکش‌هاي خورشيدي   38

کاربردهاي غير نيروگاهي   40

انرژي فتوولتائيک و ساختار آن. 42

مصارف و کاربردهاي انرژي فتوولتائيک به طور مختصر از اين قرارند: 44

انرژي باد. 44

تاريخچه 45

برق بادي در مقياس‌هاي کوچک.. 48

استفاده از زمين براي ساخت توربين   49

بزرگترين توربين بادي جهان. 49

انرژي زمين‌گرمايي.. 50

انواع فناوريهاي تبديل. 51

نيروگاه‌هاي بخار خشک    51

نيروگاه‌هاي تبديل به بخار سيال (Flash Steam) 51

نيروگاه چرخه دوگانه  51

مزاياي انرژي زمين گرمايي.. 51

معايب انرژي زمين گرمايي.. 52

نيروگاه زمين گرمايي در ايران. 52

انرژي جزر و مد. 53

انرژي امواج دريا 56

طبقه بندي امواج دريا 56

نيروي برق‌آبي.. 57

زيست‌توده 60

ساختار شيميايي زيست توده  61

محدوديتهاي انرژيهاي تجديد پذير 61

-معرفي بيوگاز. 63

تاريخچه توليد بيوگاز 65

منابع زيست توده جهت توليد بيوگاز 67

مهمترين منابع زيست توده که در توليد بيوگاز نقش دارند: 68

فضولات دامپروري : 68

ضايعات کشاورزي : 69

ضايعات صنايع غذايي : 71

پتانسيل توليد بيوگاز از مواد مختلف از اين قرار است: 72

چكيده پتانسيل توليد بيوگاز از زائدات كشاورزي در 35 درجه  72

جدول مقايسه خواص  برخي گازهاي  رايج با بيوگاز  73

جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي   73

انواع واکنشها براي حذف مواد آلي: 76

مراحل و واکنش هاي توليد بيوگاز: 80

دلايل ارجحيت بيوگاز به ساير انرژيهاي تجديد پذير: 84

معايب سيستم بيوگاز: 94

پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بي هوازي و توليد بيوگاز: 94

بيوگاز و کود حاصله از آن: 105

برخي از خصوصيات کود بيوگازي: 107

مراحل ساخت واحد بيوگاز با تمام جزئيات آن: 113

روش هاي انجام آزمايش: 114

آيتمهايي  که بايد در طول زمان آزمايش اندازه گيري و بررسي شوند؟ 115

مرداب هاي مصنوعي.. 120

توليد انرژي.. 121

بيوگاز و برق حاصل از آن: 122

مزاياي بيوگاز: 125

امنيت انرژي   126

بيوگاز همچنين داراي منافع عمومي زير مي باشد: 126